Dočasní specialisté na trvalou kvalitu.

Naši specialisté poskytují dočasnou podporu a trvale poskytují dobrou kvalitu v oborech elektrotechniky, stavební elektrotechniky, technologie zařízení, instalací vody a plynu a topení/sanity

Nasze brane

Elektryka i elektrotechnika

Montao, ukadanie i monta‘ ko cowy

Elektryka budowlana i instalacje przemysłowe

Skrzynki rozdzielcze oraz systemy

Instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe

Instalacja, konserwacja i naprawa

Instalacje grzewcze i sanitarne

Instalacja, usuwanie usterek i konserwacja

Szukasz pracovat?
Teraz!

Zosta‘ cz ci ‚ naszego zespo u

Nasz zesp sk ada si z zaanga owanych pracownik-w z ca ej Europy i pracuje na budowach w Niemczech dla renomowanych firma niemieckich.

Wsp lnie wspieramy naszych klient w, zapewniaj c im odpowiednich specjalist w, czeladnik w i pomocnik.

Zosta‘ cz ci naszego zespo u i skontaktuj si z nami! Zapoznaj si z ofertami pracy na naszej stronie „Prace“ i uzyskaj informacje na temat naszych us ug dla pracownik w.

Czeka na Ciebie uczciwe wynagrodzenie, pewne miejsce pracy i wspaniali wsp pracownicy.

Prosimy o kontakt: 

+49 (0) 721 560 47 650

Osoby kontaktowe

Thorsten Apelt

Jednatel a společník

Thorsten Apelt založil společnost a spolu se svým týmem z ní za posledních patnáct let vytvořil spolehlivého poskytovatele personálních služeb. Je kontaktní osobou pro zákazníky a partnery.

Kontakt:

Telefon +49 (0) 721 560 47 650
ta@europersonal24.de

Zsofia Santa

HR manažerka

Zsofia Santa je kontaktní osobou a koordinátorkou pro naše zaměstnance.

Kontakt:

Telefon +49 (0) 721 560 47 658
zs@europersonal24.de

Jeanine Nikolaus

Manažerka prodeje

Jeanine Nikolaus je kontaktní osobou pro naše zákazníky a nachází vhodná řešení.

KONTAKT:

Telefon +49 (0) 721 560 47 651
jn@europersonal24.de

Stefanie Lay

Referentka osobního oddělení

Stefanie Lay odpovídá za veškeré administrativní záležitosti našich zaměstnanců.

Kontakt:

Telefon +49 (0) 721 560 47 650
sl@europersonal24.de

Skorzystaj z naszego wieloletniego do wiadczenia

Od 2005 roku dzia amy aktywnie jako dostawca nás ug HR, wspieraj c naszych klient w obr bie r nych dziedzin sektora budowlanego.

Nasi specjali ci z bran takich jak elektryka, elektrotechnika, elektryka budowlana, instalacja przemys owa oraz instalacje gazowe i wodno-kanalizacyjne a tak e grzewcze i sanitarne zapewniaj naszym klientom niezawodne wsparcie.

Gwarantujemy niezawodnych pracownik-w, aby pracodawcy mogli zwi kszy swoje mo liwo ci i dotrzyma termin w dostaw.

Pozwala im na dostosowanie liczby pracownik w do stanu zam wie i niezawodne pokonywanie w skich garde.

Szczeg lnie wa ne s dla nas dobre relacje z klientami i d’ugotrwa e stosunki pracy.

Dzi ki naszym atrakcyjnym ofertom pracy rekrutujemy najlepszych specjalist w Europie. Cenimy dobre relacje oraz uczciw wsp prac.

Ponad 15 lat doświadczenia

Ponad 90 zadowolonych klientów

Najcz ciej zadawane pytania dotycz ce pracy czasowej itp.

Na temat po rednictwa pracy, wypo yczania pracownik w i pracy tymczasowej dost pnych jest wiele r nych informacji oraz do wiadcze z nimi zwi zanych.Tutaj odpowiadamy na najwa niejsze pytania.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie?Zapraszamy do bezpo redniego kontaktu z nami.

Czym w ogóle jest praca tymczasowa?
Praca tymczasowa oznacza, e pracownik zatrudniony przez dostawc nás ug HR (zak ad wypo yczaj cy) zostaje zatrudniony na kr tki okres czasu w firmie b d cejem dostawcy nás ug HR (zak ad po‘ W wi kszo ci przypadk w zapotrzebowanie na personel w firmach klienta jest ograniczone w czasie (np. z powodu wysokich wska nik w zachorowalno ci), sk d pochodzi nazwa pracy tymczasowej.
Je dočasná pracovní výpomoc vždy časově omezená?

Ale vůbec ne! Zpravidla jste trvale zaměstnáni poskytovatelem personálních služeb a po skončení přiřazené práce vám bude přidělen nový úkol. Jste tedy normálně zaměstnáni a jen čas od času změníte firmu klienta, u níž pracujete.

Kim jest mój pracodawca?
Pracownicy tymczasowi s zazwyczaj zatrudniani na sta e. Jedyna szczeg lna cecha tej formy zatrudnienia: nie jest si zatrudnionym bezpo rednio przez firma, w kt rej si pracuje. Umowa o prac zawierana jest z odpowiedzialnym dostawc nás ug HR, kt ry tym samym jest r wnie pracodawc.
Jaka jest różnica między pośrednictwem pracy a pracą tymczasową?
Podczas gdy nás ugi po rednictwa pracy maj na celu znalezienie pracownikowi sta ego zatrudnienia w danej firmie, pracownik tymczasowy wykonuje wielere lonych czasowo zada. Cz’sto jednak takie tymczasowe zatrudnienie prowadzi do przej cia pracownika do firmy klienta.
Czy jako pracownik tymczasowy jestem objęty ubezpieczeniem społecznym?
Podobnie jak wszyscy pracownicy, r wnie pracownicy tymczasowi s zarejestrowani w systemie ubezpiecze spo ecznych i tak e w ich przypadku odprowadzane s wszykiest sk adki. Zagadnienia takie jak prawo do urlopu, wyp ata wynagrodzenia w przypadku choroby itp. obowi’zuj‘ tak samo, jak w ka dej innej bran’y.
Ile zarabia się jako pracownik tymczasowy?
Praca tymczasowa jest obj ta uk adami zbiorowymi pracy, kt re gwarantuj uczciwe wynagrodzenie. W zale no ci od bran y i obszaru zatrudnienia, mo liwe s. r wnie dodatki.
Jak długo trwa zatrudnienie u klienta?
Zale’y na ca kowicie od klienta i jego potrzeb. Zatrudnienie mo e trwa kilka dni, ale tak e kilka tygodni/miesi cy. Jest na uzale nione od tego, czy poszukuje si tylko kr tkoterminowych zast-pstw, czy na przyk ad istnieje d ugoterminowe zapotrzebowanie na personel w ramach projektu.
Czy moje wynagrodzenie będzie nadal wypłacane w okresach, kiedy nie pracuję?
Jeli w firmie klienta nie b dzie pracy, pracownik b dzie oczywi cie nadal otrzymywa swoje wynagrodzenie. W wielu firmach b’d cych dostawcami us ug HR takie okresy wolne od pracy s‘ pokrywane z konta czasu pracy.
Jakie kwalifikacje muszę posiadać?
Poza wysokim poziomem zaanga owania, niezawodno ci i okre lonym stopniem elastyczno ci na og nie ma adnych ogranicze dlapracymc tyzasowej. Znajdziemy dla Ciebie odpowiedni prac zgodn z Twoimi umiej tno ciami i kwalifikacjami. Dlatego praca tymczasowa oferuje wszystkim uczciwe szanse na zdobycie pracy.
Czy praca tymczasowa to coś tylko dla mniej wykwalifikowanych osób?
Nie, wysoko wykwalifikowani pracownicy r wnie jako pracuj pracownicy tymczasowi. Przez dostawc w nás ug HR s na przyk ad zatrudniani r wnie informatycy lub in ynierowie.

Kontaktujte nás

Prosím zprávou zaslanou na adresu:

Fiduciastraße 4, D76227 Karlsruhe

+49 (0) 721 560 47 650

mail@europersonal24.de