Tymczasowi specjali ci – sta’a jako’.

Nasi specjali ci oferuj wsparcie na okre lony czas, zapewniaj c nieustannie dobr jako w takich bran ach jak elektrotechnika, elektryka budowlana, instalacje przemys owe, instalacje wodno-kanaacyjneliz i gazowe a tak

Nasze brane

Elektryka i elektrotechnika

Montao, ukadanie i monta' ko cowy

Elektryka budowlana i instalacje przemysłowe

Skrzynki rozdzielcze i systemy

Instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe

Instalacja, konserwacja i naprawa

Instalacje grzewcze i sanitarne

Instalacja, usuwanie usterek i konserwacja

Szukasz pracy?
Aplikuj teraz!

Zosta' cz ci ' naszego zespo u

Nasz zesp sk ada si z zaanga owanych pracownik-w z ca ej Europy i pracuje na budowach w Niemczech dla renomowanych firm niemieckich.

Wsp lnie wspieramy nasz klient w, zapewniaj c im odpowiednich specjalist w, czeladnik w i pomocnik.

Zosta' cz ci naszego zespo u i skontaktuj si z nami! Zapoznaj si z ofertami pracy na naszej stronie "Prace" i informacje na temat naszych nas ug dla pracowników w.

Czeka na Ciebie uczciwe wynagrodzenie, pewne miejsce pracy i wspaniali wsp pracownicy.

Prosimy o kontakt:

+49 (0) 721 560 47 650

Osoby kontaktowe

Thorsten Apelt

Wspelnik 

Zarz dzaj cy sp k Thorsten Apelt za o y j i rozbudowywa przez ostatnie 15 lat wsp lnie ze swoim zespo em – w dziesięciu spos b powstay dostawca us ug HR. Jest osob’ kontaktow dla klienta w i partner-w.

Kontakt:

Telefon +49 (0) 721 560 47 650
ta@europersonal24.de

Zsofia Santa

Manager HR

Zsofia Santa to osoba kontaktowa i koordynator dla naszych pracowników.

Kontakt:

Telefon +49 (0) 721 560 47 658
zs@europersonal24.de

Jeanine Nikolaus

Manager ds. sprzedaży

Jeanine Almeida jest osobą do kontaktu dla naszych klientów odpowiedzialną za wyszukiwanie odpowiednich rozwiązań.

Kontakt:

Telefon +49 (0) 721 560 47 651
jn@europersonal24.de

Stefanie Lay

Pracownik działu personalnego

Stefanie Lay jest odpowiedzialna za wszystkie sprawy administracyjne naszych pracowników.

Kontakt:

Telefon +49 (0) 721 560 47 650
sl@europersonal24.de

Skorzystaj z na wieloletniego do wiadczenia

Od 2005 roku roku dzia amy aktywnie jako dostawca nas ug HR, wspieraj c nasz klient w w obr bie r nych sektor budowlanego.

Nasi specjali ci z otrębów takich jak elektryka, elektrotechnika, elektryka budowlana, instalacja przemys owa oraz instalacje gazowe i wodno-kanalizacyjne a tak e grzewcze i sanitarne naszewydziwy klient niezawodne wsparcie.

Gwarantujemy niezawodnych pracowników-w, aby pracodawcy mogli zwi kszy swoje mo liwo ci i dotrzyma termin w dostaw.

 

Pozwala im to na dostosowanie liczby pracownik w do stanu zam wie i niezawodne pokonywanie w skim garde.

Szczeg lnie wa ne s dla nas dobre relacje z klientami i d'ugotrwa e stosunki pracy.

Dzi ki nasze atrakcyjnym ofertom pracy rekrutujemy najlepszych specjalistów w Europie. Cenimy dobre relacje oraz uczciw wsp prac.

Ponad 15 lat doświadczenia

Ponad 90 zadowolonych klientów

Najcz ciej zadawane pytania dotycz ce praca czasowa itp.

Na temat po rednictwa pracy, wypo yczania pracownik w i praca tymczasowej dost pnych jest wiele r nych informacji oraz do wiadcze z nimi zwi zanych.Tutaj odpowiadamy na najwa niejsze pytania.

Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie?Zapraszamy do bezpo redniego kontaktu z nami.

Czym w ogóle jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa oznacza, e pracownik zatrudniony przez nas ug HR (zak ad wypo yczaj cy) zatrudniony na kr tki okres czasu w firmie b d cej klientem dostawcy nas ug HR (zak ad po' W wi kszo ci przypadk w zapotrzebowanie na personel w firmach klienta jest ograniczone w czasie (np. z wysoki wysoki wska nik w zachorowalno ci), sk d pochodzi nazwa pracy tymczasowej.

Czy praca tymczasowa zawsze ma charakter czasowy?

Oczywiście, że nie! W agencji pośrednictwa pracy pracownik jest zazwyczaj zatrudnionym na stałe, a po zakończeniu danej pracy otrzymuje nowy przydział. Pracownik jest zatem zatrudniony na umowę o pracę i od czasu do czasu zmienia jedynie firmę klienta, u którego wykonuje swoje obowiązki.

Kim jest mój pracodawca?

Pracownicy tymczasowi s zatrudniani na sta e. Jedyna szczeg lna cecha tej formy zatrudnienia: nie jest si zatrudnionym bezpo rednio przez firmę, w kt rej si pracuje. Umowa o prac zawierana jest z odpowiedzialnym dostawcm nas ug HR, kt ry tym samym jest r wnie pracodawc.

Jaka jest różnica między pośrednictwem pracy a pracą tymczasową?

Podczas gdy nas ugi po red praca maj na celu znalezieniesto ego zatrudnienia w tym, że firma dana, pracownik tymczasowy wykonuje wiele okre lonych czasowo zada. Cz'sto jednak takie tymczasowe zatrudnienie prowadzi do przej cia pracownika do firmy klienta klienta.

Czy jako pracownik tymczasowy jestem objęty ubezpieczeniem społecznym?

Podobnie jak wszyscy pracownicy, r wnie pracownicy tymczasowi s zarejestrowani w systemie ubezpiecze spo ecznych i tak e w ich odprowadzane s all sk adki. Zagadnienia jak takie jak prawo do urlopu, wyp ata wynagrodzenia w sprawie choroby itp. obowi'zuj' tak samo, jak w ka dej innej bran'y.

Ile zarabia się jako pracownik tymczasowy?

Praca tymczasowa jest obj ta uk adami zbiorowymi pracy, kt re gwarantuj uczciwe wynagrodzenie. W zale no ci od bran y i obszar zatrudnienia, mo liwe s. r wnie dodatki.

Jak długo trwa zatrudnienie u klienta?

Zale'y do ca kowicie od klienta i jego potrzeb. Zatrudnienie mo e trwa kilka dni, ale tak e kilka tygodni/miesi cy. Jest do uzale nione od tego, czy poszukuje si tylko kr tkoterminowych zast-pstw, czy na przyk ad istnieje d ugoterminowe zapotrzebowanie na personel w ramach projektu.

Czy moje wynagrodzenie będzie nadal wypłacane w okresach, kiedy nie pracuję?

Jeli w firmie klienta nie b dzie pracy, pracownik b dzie oczywi cie nadal otrzymywa swoje wynagrodzenie. W wielu firmach b'd cych dostawcami nas ug HR okresy wolne od pracy pokrywane z czasu konta pracy.

Jakie kwalifikacje muszę posiadać?

Poza wysokim poziomem zaanga owania, niezawodno ci i okre lonym stopniem elastyczno ci na og nie ma adnych ogranicze dla pracy tymczasowej. Znajdziemy dla Ciebie odpowiedni prac zgodn z Twoimi umiej tno ciami i kwalifikacjami. Dlatego praca oferuje tymczasowa uczciwe na stronie pracy.

Czy praca tymczasowa to coś tylko dla mniej wykwalifikowanych osób?

Nie, wysoko wykwalifikowani pracownicy r wnie pracuj jako pracownicy tymczasowi. Przez dostawc w nas ug HR s na przyk ad zatrudniani r wnie informatycy lub w ynierowie.

Skontaktuj się z nami

Wiadomość do nas:

Fiduciastraße 4, D76227 Karlsruhe

+49 (0) 721 560 47 650

mail@europersonal24.de