Seite wählen

Tymczasowi specjali ci – sta'a jako'.

Nasi specjali ci oferuj wsparcie na okre lony czas, zapewniaj c nieustannie dobr jako w takich bran ach jak elektrotechnika, elektryka budowlana, instalacje przemys owe, instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe a tak

Nasze brane

Elektryka i elektrotechnika

Montao, ukadanie i monta' ko cowy

Elektryka budowlana i instalacje przemysłowe

Skrzynki rozdzielcze oraz systemy

Instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe

Instalacja, konserwacja i naprawa

Instalacje grzewcze i sanitarne

Instalacja, usuwanie usterek i konserwacja

Szukasz pracy?
Aplikuj teraz!

Zosta' cz ci ' naszego zespo u

Nasz zesp sk ada si z zaanga owanych pracownik-w z ca ej Europy i pracuje na budowach w Niemczech dla renomowanych firm niemieckich.

Wsp lnie wspieramy naszych klient w, zapewniaj c im odpowiednich specjalist w, czeladnik w i pomocnik.

Zosta' cz ci naszego zespo u i skontaktuj si z nami! Zapoznaj si z ofertami pracy na naszej stronie "Prace" i uzyskaj informacje na temat naszych us ug dla pracownik w.

Czeka na Ciebie uczciwe wynagrodzenie, pewne miejsce pracy i wspaniali wsp pracownicy.

Prosimy o contact
: +49 (0) 721 560 47 650

Osoby kontaktowe

Sascha Händschke

Manager HR

Sascha Händschke to pierwsza osoba kontaktowa dla os b ubiegaj cych si o prac oraz nowych pracownik w. Skontaktuj si' w'a'nie z nim, je li interesuje Ci' wsp praca z nami.

Contact:

Phone +49 (0) 721 560 47 652
sh@europersonal24.d
e

Jeanine Almeida

Sales Manager

Jeanine Almeida is the contact person for our customers and finds suitable solutions.

Contact:

Phone +49 (0) 721 560 47 651
ja@europersonal24.de

Thorsten Apelt

Wspelnik

zarz dzaj cy sp k Thorsten Apelt za o y j j i rozbudowywa przez ostatnie 15 lat wsp lnie ze swoim zespo em – w ten spos b powsta niezawodny dostawca us ug HR. Jest osob' kontaktow dla klient w i partner-w.

Contact:

Phone +49 (0) 721 560 47 650
ta@europersonal24.de

Zsofia Santa

Zsofia Santa

Zsofia Santa to osoba kontaktowa i koordynator dla naszych pracownik.

Contact:

Phone +49 (0) 721 560 47 658
zs@europersonal.de

Stefanie Lay

Personnel officer

Stefanie Lay is responsible for all administrative matters of our employees.

Contact:

Phone +49 (0) 721 560 47 650

Skorzystaj z naszego wieloletniego do wiadczenia

Od 2005 roku dzia amy aktywnie jako dostawca us ug HR, wspieraj c naszych klient w w obr bie r nych dziedzin sektora budowlanego.

Nasi specjali ci z bran takich jak elektryka, elektrotechnika, elektryka budowlana, instalacja przemys owa oraz instalacje gazowe i wodno-kanalizacyjne a tak e grzewcze i sanitarne zapewniaj naszym klientom niezawodne wsparcie.

Gwarantujemy niezawodnych pracownik-w, aby pracodawcy mogli zwi kszy swoje mo liwo ci i dotrzyma termin w dostaw.

 

Pozwala im to na dostosowanie liczby pracownik w do stanu zam wie i niezawodne pokonywanie w skich garde.

Szczeg lnie wa ne s dla nas dobre relacje z klientami i d'ugotrwa e stosunki pracy.

Dzi ki naszym atrakcyjnym ofertom pracy rekrutujemy najlepszych specjalist w Europie. Cenimy dobre relacje oraz uczciw wsp prac.

Ponad 15 lat doświadczenia

Ponad 90 zadowolonych klientów

Najcz ciej zadawane pytania dotycz ce pracy czasowej itp.

Na temat po rednictwa pracy, wypo yczania pracownik w i pracy tymczasowej dost pnych jest wiele r nych informacji oraz do wiadcze z nimi zwi zanych.

Tutaj odpowiadamy na najwa niejsze pytania. Brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie?
Zapraszamy do bezpo redniego kontaktu z nami.

Czym w ogóle jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa oznacza, e pracownik zatrudniony przez dostawc us ug HR (zak ad wypo yczaj cy) zostaje zatrudniony na kr tki okres czasu w firmie b d cej klientem dostawcy us ug HR (zak ad po' W wi kszo ci przypadk w zapotrzebowanie na personel w firmach klienta jest ograniczone w czasie (np. z powodu wysokich wska nik w zachorowalno ci), sk d pochodzi nazwa pracy tymczasowej.

Ist Zeitarbeit immer zeitlich befristet?

Not at all! As a rule, they are permanently employed by the personnel service provider and are assigned a new assignment after the end of an assignment. So you are employed regularly and only change the customer company in which you operate from time to time.

Kim jest mój pracodawca?

Pracownicy tymczasowi s zazwyczaj zatrudniani na sta e. Jedyna szczeg lna cecha tej formy zatrudnienia: nie jest si zatrudnionym bezpo rednio przez firm, w kt rej si pracuje. Umowa o prac zawierana jest z odpowiedzialnym dostawc us ug HR, kt ry tym samym jest r wnie pracodawc.

Jaka jest różnica między pośrednictwem pracy a pracą tymczasową?

Podczas gdy us ugi po rednictwa pracy maj na celu znalezienie pracownikowi sta ego zatrudnienia w danej firmie, pracownik tymczasowy wykonuje wiele okre lonych czasowo zada. Cz'sto jednak takie tymczasowe zatrudnienie prowadzi do przej cia pracownika do firmy klienta.

Czy jako pracownik tymczasowy jestem objęty ubezpieczeniem społecznym?

Podobnie jak wszyscy pracownicy, r wnie pracownicy tymczasowi s zarejestrowani w systemie ubezpiecze spo ecznych i tak e w ich przypadku odprowadzane s wszystkie sk adki. Zagadnienia takie jak prawo do urlopu, wyp ata wynagrodzenia w przypadku choroby itp. obowi'zuj' tak samo, jak w ka dej innej bran'y.

Ile zarabia się jako pracownik tymczasowy?

Praca tymczasowa jest obj ta uk adami zbiorowymi pracy, kt re gwarantuj uczciwe wynagrodzenie. W zale no ci od bran y i obszaru zatrudnienia, mo liwe s. r wnie dodatki.

Jak długo trwa zatrudnienie u klienta?

Zale'y to ca kowicie od klienta i jego potrzeb. Zatrudnienie mo e trwa kilka dni, ale tak e kilka tygodni/miesi cy. Jest to uzale nione od tego, czy poszukuje si tylko kr tkoterminowych zast-pstw, czy na przyk ad istnieje d ugoterminowe zapotrzebowanie na personel w ramach projektu.

Czy moje wynagrodzenie będzie nadal wypłacane w okresach, kiedy nie pracuję?

Jeli w firmie klienta nie b dzie pracy, pracownik b dzie oczywi cie nadal otrzymywa swoje wynagrodzenie. W wielu firmach b'd cych dostawcami us ug HR takie okresy wolne od pracy s' pokrywane z konta czasu pracy.

Jakie kwalifikacje muszę posiadać?

Poza wysokim poziomem zaanga owania, niezawodno ci i okre lonym stopniem elastyczno ci na og nie ma adnych ogranicze dla pracy tymczasowej. Znajdziemy dla Ciebie odpowiedni prac zgodn z Twoimi umiej tno ciami i kwalifikacjami. Dlatego praca tymczasowa oferuje wszystkim uczciwe szanse na zdobycie pracy.

Czy praca tymczasowa to coś tylko dla mniej wykwalifikowanych osób?

Nie, wysoko wykwalifikowani pracownicy r wnie pracuj jako pracownicy tymczasowi. Przez dostawc w us ug HR s na przyk ad zatrudniani r wnie informatycy lub in ynierowie.

Lépjen kapcsolatba velünk

Vaše zpráva pro nás:

Fiduciastraße 4, D76227 Karlsruhe

+49 (0) 721 560 47 650

mail@europersonal24.de